TELEVIZE - ANTÉNY - SATELITY

tel.: +420 602 110 440 / 261 213 075

protvshop.cz TELEVIZE - ANTÉNY - SATELITY
Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
26.04.2022
Ukrajinská televizní stanice 1+1 v pozemním digitálním vysílání.
České Radiokomunikace (CRA) spouštějí vysílání ukrajinské televizní stanice 1+1 v rámci pozemního digitálního televizního vysílání. Vysílání bude ... číst celé
15.09.2021
Kampaň Telly: 3 měsíce za zvýhodněnou cenu.
  Velký balíček za zvýhodněnou cenu na 3 měsíce! Televize Telly ve středu 15. září 2021 spouští novou kampaň, tentokrát se sloganem „Teď už vám nic ... číst celé
11.06.2021
Prima Star od 14. června.
Společnost FTV Prima během příštího měsíce rozšíří svoji rodinu lineárních kanálů. Od 14. června bude provozovat v pořadí desátý kanál pod značkou Pri... číst celé
Zobrazit všechny novinky
facebook
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

 

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád byl v souladu s právním řádem České republiky a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka, jako spotřebitele a kupujícího na straně jedné a firmou ATLAS electronic s.r.o. IČ:27107183 DIČ:27107183 se sídlem Na Jezerce 12 Praha 4 Nusle., jako prodávajícího na straně druhé, v případě; že na straně zákazníka vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc (dále jen zboží) převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím či výrobcem prováděné;
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží; tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží, vzhledem ke svým vlastnostem; danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání, vydržet.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto potvrzení vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje, který musí obsahovat údaje jako výše uvedené potvrzení, tedy obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Pokud je poskytována záruka za jakost prodávající zde určí podmínky a dobu.

 

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)

Kupující má právo uplatnit reklamaci pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem toto nemá vlastnosti uvedené v článku 1 reklamačního řádu. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu na straně poskytovatele signálu či provozovatele vysílání spočívající například ve změně programové skladby; struktuře a počtu přijímaných stanic; ukončení či přerušení vysílání; změna v příjmu signálu; změně kódovacích přístupů. Prodávající nezaručuje; že provozovatel vysílání nezruší; nezmění; neukončí vysílání; tento postup provozovatele není na trhu neobvyklý a není důvodem reklamace.

U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (použité zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla cena snížena – např. vadný obal, nekompletní zboží, rozbalené zboží; zboží krátkodobě používané; zboží použité pro prezentaci.) může být lhůta k uplatnění práv z vadného plnění zkrácena až na 12 měsíců dle § 2168 NOZ. Prodávající neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít nebo byla-li prodávajícím poskytnuta záruka za jakost na zboží či jeho část, vzniká kupujícímu záruka za jakost ve smyslu § 2113 a následujících NOZ. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu poskytnuté záruky za jakost způsobilé k užití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.

 

Způsob uplatnění reklamace

  Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. U nákupů na IČO je záruční lhůta zkrácena na 6 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží, pokud možno v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím prodávajícímu, spolu s dokladem o zaplacení zboží, s případným dokladem o poskytnutí záruky za jakost a nejlépe se zcela vyplněným reklamačním listem; Tento postup nám umožní rychlejší vyřízení reklamace. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem; špínou; atd. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, může kupující uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisním středisku, pokud je tento subjekt v místě pro kupujícího bližším či ve stejném místě jako prodávající.

   

  Vyřízení reklamace

  Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nové zboží musí mít stejné či lepší parametry než reklamované zboží. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti.

  Není-li to možné, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

  Bezplatné odstranění vady zajistí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je často nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.

  Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

  V případě nemožnosti vyřízení reklamace opravou zboží nebo dodáním nového zboží; bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.

  Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu, kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové, začne lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

  Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

  Při jakékoli reklamaci nebo návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven písemný protokol o tvrzených či zjištěných závadách, lhůtě jejich uplatnění a formě a době jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika nebo uplatněná reklamace brána v potaz při posuzování dalších práv z vadného plnění.

  Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

  V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace – náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět, a to za následujících podmínek:

  • Zákazník se s prodávajícím předem dohodl, že zboží zákazník dopraví prodávajícímu nebo nejbližšímu autorizovanému servisu na vlastní náklady.
  • Reklamace je oprávněná.
  • Zákazník si vyžádá úhradu nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží na reklamace@eltasat.cz spolu s doložením výše nákladů (stačí scan), když přiznány budou náklady ve výši obvyklé při hospodárném postupu.

  Odmítnutí reklamace

   Reklamace zboží nebude uznána:

   • vypršela-li u reklamovaného zboží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění nebo doba, na kterou se vztahuje případná záruka na jakost zboží přede dnem uplatnění reklamace
   • došlo-li k porušení ochranných pečetí a nálepek umístěných na zboží
   • odstraněním štítků se sériovými čísly
   • vada vznikla neodbornou instalací; zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do zboží či užitím zboží v rozporu s dodaným návodem k použití (včetně užití jiného než doporučeného dekodéru či dekódovacího CI modulu)
   • zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly
   • zboží bylo nadměrně zatěžováno
   • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
   • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

   Neoprávněná reklamace

    Pokud byla reklamace neoprávněná, servisní středisko nebo prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci; logistiku; dohledání potřebných údajů; testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně; nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.

    Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

    PRAHA

    Prodejna Praha

    Na Jezerca 12 Praha 4 Nusle

    Telefon : 602 110 440

     

    HUMPOLEC

    Prodejna Humpolec

    Žižkova 1550 Humpolec

    Telefon : 602 100 003

    IČO/DIČ

    IČO: 271 071 83

    DIČ: CZ 271 871 83

    © Copyright PROTVSHOP 1993 - 2022
    Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz